Regulamin Konkursu „Baku Family” Instagram

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej “Konkursem”) jest Malwina Trzcińska-Bakalarz MEDIA, NIP: 5252706305; („Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest w ramach publikacji na koncie instagram BAKUFAMILY.
 3. Czas trwania Konkursu: 1-15 lutego.
 4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prawidłowo wykonają Zadanie konkursowe określone w §3 niniejszego Regulaminu.

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może zostać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Konkursie w celach niezwiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarcza lub zawodową, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca aktywne konto w serwisie Instagram.
 2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele, a także członkowie władz Organizatora, ponadto także osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie, w tym na gromadzenie i przetwarzanie danych Zwycięzcy konkursu przez Organizatora na potrzeby wysyłki nagrody.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe („Zadanie konkursowe”).
 2. Zadanie konkursowe polega na kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczonej w komentarzu pod wpisem konkursowym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają odpowiedzi na pytanie konkursowe i wykonują czynności w ramach Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 4. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

IV. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. W ramach Konkursu przewidziano nagrodzenie 1 uczestnika.
 2. Wyłonienie zwycięskiego uczestnika będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora po zakończeniu trwania Konkursu.
 3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której odpowiedź zostanie oceniona przez Jury konkursowe najwyżej.
 4. Zwycięzca Konkursu ogłoszony zostanie w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu, na Stronie konkursowej.

V. NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków i akcesoriów makijażowych uwieczniony na zdjęciu zamieszczonym przez Organizatora na stronie konkursowej.
 2. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – Zwycięzca winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość mailową na adres malwina@bakusiowo.pl Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W zgłoszeniu Zwycięzca winien: (a) podać dane niezbędne do dokonania wysyłki Nagrody wraz z numerem telefonu, (b) podać imię i nazwisko lub login używany na Instagramie, (c) wkleić w treść maila oświadczenie o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Malwina Trzcińska-Bakalarz MEDIA z siedzibą w Wołominie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Baku Family” z dnia 1 lutego 2022 roku zgodnie z jego Regulaminem oraz oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania, dostępnymi w Regulaminie.”
 3. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, może oznaczać utratę prawa do Nagrody.
 4. Po zgłoszeniu się Zwycięzcy zgodnie z ust. 2 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania.
  Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody (informacje/dokumenty niezbędne do skorzystania z nich) w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej oraz poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora na adres korespondencyjny podany przez Zwycięzcę.
 5. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.
 6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie i z chwilą takiego zgłoszenia, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, przekazanych przez niego danych osobowych, w celu realizacji konkursu, przyznania i wydania nagród.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest  Malwina Trzcińska-Bakalarz MEDIA, NIP: 5060051222.
 3. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z udziałem w konkursie. Dane osobowe będą przechowywane w trakcie trwania Konkursu, a po jego zakończeniu niezwłocznie usunięte.
 4. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
 7. Dane osobowe uczestników nie będą poddawane profilowaniu. Nie będą też przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz takim jak firmy kurierskie. Nie będą one przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie, a po zakończeniu konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.

VII. REKLAMACJE

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników:
 1. w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna być sporządzona w języku polskim, zawierać co najmniej imię, nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis i powód reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie.
 3. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ten sam sposób, w który reklamacja została przekazana Organizatorowi, chyba że Uczestnik zażąda przekazania informacji w inny sposób.
 4. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: malwina@bakusiowo.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Zgłaszając i biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje postanowienia treść Regulaminu.
 3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej: www.bakusiowo.pl.
 4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkurs bez podania przyczyn, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.
 5. Konkurs nie jest loterią, grą losową ani inna grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z 2021 r. poz. 802, 815 z późń. zmianami).